Parafia Klukowa Huta - Dekanat Stężycki - Diecezja Pelplińska
Email

parafiaklukowahuta@gmail.com

Telefon

536 145 919

Adres

Klukowa Huta Derdowskiego 8

Ochrona danych osobowych

Karta informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że parafia pw. NMP Matki Miłosierdzia w Klukowej Hucie przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim z dn. 13 marca 2018 r. Przetwarzanie danych wynika z przepisów prawa kanonicznego.

 1. Administrator danych osobowych: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest parafia rzymskokatolicka pw. NMP Matki Miłosierdzia.
 2. Możliwość kontaktu z administratorem:
  • korespondencyjnie na adres: ul. Derdowskiego 8, Klukowa Huta, 83-322 Stężyca;
  • telefonicznie pod numerem: (58) 684-33-78;
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: parafiaklukowahuta@gmail.com;
  • parafia nie powołała Kościelnego Inspektora Ochrony Danych;
  • Kościelnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Diecezji Pelplińskiej jest: ks. dr Jacek Sosnowski, tel.: 58 536 12 21, adres e-mail: notariuszkurii@diecezja-pelplin.pl.
 3. Cel przetwarzania: zgodnie z obowiązującym powszechnym i partykularnym prawem kanonicznym, np. prowadzenie ewidencji parafian i byłych parafian, prowadzenie ksiąg metrykalnych i innych rejestrów (dokumentacji) związanych z udzieleniem sakramentów i sakramentaliów oraz związanych ze stanem kanonicznym, prowadzenie kartotek parafialnych, wydawanie wypisów z rejestrów parafialnych, a także inne, jeżeli w danej sytuacji ma to miejsce, np. informacje o autorstwie artykułów w gazetce parafialnej, przynależność do grupy parafialnej.
 4. Kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, data urodzenia, wyznanie, adres zamieszkania, numer telefonu, wizerunek oraz inne, np. związane z udzielanymi sakramentami lub zgodnie z procesową procedurą kanoniczną.
 5. Odbiorcy danych osobowych: inne instytucje kościelne zgodnie z prawem kanonicznym na terenie Unii Europejskiej oraz instytucje wskazane na Pani/Pana prośbę. Do odbioru wypisów z ksiąg metrykalnych upoważniona jest tylko zainteresowana osoba, której dane dotyczą za okazaniem dokumentu tożsamości lub pełnomocnictwa osoby, której dane dotyczą.
 6. Planowany czas przechowywania danych osobowych: ustalony zgodnie z prawem kanonicznym.
 7. Sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych: zgodnie z Dekretem informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
  • żądania od administratora sprostowania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 12 Dekretu;
  • usunięcia danych niedotyczących udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszących się do kanonicznego statusu – w przypadkach określonych w art. 14 Dekretu;
  • ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 15 Dekretu.
 8. Źródło danych: jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana, administrator otrzymał je od Pani/Pana rodziców lub innych sprawujących opiekę prawną.
 9. Wizerunek:
  • Administrator ma prawo umieszczać na stronie internetowej i w periodykach parafialnych fotografie, które związane są z relacją wydarzeń religijnych o charakterze publicznym oraz fotografie osób, które sprawują funkcje publiczne;
  • wizerunki nie wynikające z misji (działalności statutowej) Kościoła mogą być publikowane za zgodą zainteresowanych osób, a w przypadku osób małoletnich, za zgodą ich rodziców lub prawnych opiekunów.
 10. Monitoring: obiekt oraz teren kościoła i parafii jest monitorowany i oznaczony odpowiednimi informacjami. Wejście na ten teren wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (wizerunku) w rozumieniu przepisów KIOD do celów związanych z funkcjonowaniem monitoringu.

Informujemy, że zgodnie z art. 41 Dekretu, jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych nie jest zgodne z przepisami Dekretu, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych Diecezji Pelplińskiej (ul. Biskupa Dominika 11, 83-130 Pelplin), a w kolejnej instancji do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, www.kiod.episkopat.pl).